FP ulykkesforsikring

Bestill FP ulykkesforsikring

 


Hvorfor FPs ulykkesforsikring?

Med FPs ulykkesforsikring sikrer du deg og familien din et bedre økonomisk utgangspunkt hvis noen av dere skulle bli utsatt for en ulykke. Med ulykke menes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning som fører til en fysisk skade i form av varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. Med medisinsk invaliditet menes tap av eller nedsatt funksjon i kroppsdeler eller sanser.

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for deg som FP-medlem alene eller sammen med ektefelle, partner eller samboer. (Samboere må ha felles adresse i Folkeregisteret i minst to år eller ha felles barn og felles bolig.) Forsikringen gjelder også for hjemmeboende barn under 20 år. Det kan kjøpes én FP-forsikring pr. familie.

Hvor mye er hver av dere forsikret for?

– kr 500.000 ved invaliditet og kr 50.000 ved død. Utbetalingen ved invaliditet avhenger av invalditetsgraden som ulykkesskaden fører til. Ved invaliditetsgrader på 15 – 50 prosent utbetales en like stor prosent av kr 500.000 som invaliditetsgraden er, mens ved invaliditetsgrader på 51 – 100 prosent dobles utbetalingen. Det gis ikke utbetaling ved invalidetsgrad på 1 – 14 prosent Behandlingsutgifter dekkes ikke.

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder hele døgnet, men for familiemedlemmer som utøver yrker med forhøyet ulykkesrisiko gjelder forsikringen bare utenom utøvelse av yrket og utenom opphold på arbeidsplassen. Eksempler på slike yrker: Yrker som innebærer arbeid i høyden (omgang med kjemiske midler, transport-, vakthold- og offshorevirksomhet, yrkesfiske, samt tjenestegjøring ombord i militære kjøretøy, sjø- og luftfartøy. (Se vilkåret pkt 4.) Forsikringen gjelder uansett ikke ulykker som skjer under risikofylte aktiviteter som dykking, fallskjemhopping, kamp- og selvforsvarssport, utfor, off-piste o.l. (se vilkåret pkt 6.7).