Nettbankvilkår

Avtalen gjelder for alle kontoer som kontohaver til enhver tid eier.

 


1. Inngåelse av avtale. Krav til datasystem

Avtalevilkårene suppleres av FP’s generelle vilkår for innskudd, uttak, betalingsoppdrag m.v.. Så lenge avtalen løper, kan FP stille krav til benyttet datautstyr, programmer og nett.

 


 

2. Kode og sikkerhetsprosedyre 

Pålogging til FPs nettbank kan skje via bank-id og passord utstedt av din dagligbank, eller med kodekort og passord fra FP. Det kan også benyttes engangskode på SMS sammen med passordet fra FP. Passordet fra FP endres i «Min profil» i FPs nettbank etter pålogging. Kontohaver må påse at andre ikke får kjennskap til passord eller supplerende sikkerhetsprosedyre. Passord skal ikke noteres slik at den kan forstås eller brukes av andre. Ved tap av sikkerhetsprosedyre og/eller passord eller mistanke om at dette er kommet på avveie, skal kontohaver snarest mulig melde fra til FP, enten ved egen funksjon for tjenesten eller pr telefon, telefaks eller e-post slik FP har anvist. FP vil notere tidspunkt for mottak av meldingen og uten ugrunnet opphold sende kontohaver en skriftlig bekreftelse om at meldingen er mottatt.

 


 

3. Kontohavers bruk av elektronisk regningsbetaling

Med elektronisk regningsbetaling kan kontohaver registrere innenlandske betalingstransaksjoner. I tillegg kan kontohaver overføre internt mellom egne konti i FP. Elektronisk regningsbetaling kan bare benyttes for nærmere angitte kontoer. Standard beløpsgrense pr enkeltbetaling settes på kr 200 000,-, men dette kan endres ved behov under «Min profil» i nettbanken. Maksimal beløpsgrense for enkeltbetaling er kr 5 millioner. Ved bruk av elektronisk regningsbetaling fører systemet en dialog med kontohaver og veileder kontohaver hva han skal gjøre og hvordan betalingsoppdraget skal gis. Mottatte betalingsoppdrag som ikke skal utføres straks, vil bli registrert på et såkalt forfallsregister for belastning på den dag kontohaver har angitt (forfallsdato). Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer betalingen hos mottaker (KID, fakturanummer/ kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. I motsatt fall, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. 

 

 

4. FPs behandling av betalingsoppdraget 

FP har ansvar for utføring av oppdraget fra det tidspunkt dialogen i elektronisk regningsbetaling har bekreftet at oppdraget er mottatt. Det beløp kontohaver har registrert, vil bli overført til det kontonummer kontohaver har angitt i betalingsoppdraget. Dette gjelder også i de tilfeller systemet tillater at betalingsmottaker (person/foretak) oppgis med navn og adresse. Betalingsoppdraget vil normalt bli godskrevet betalingsmottakers bank innen utløpet av første virkedag etter mottak av betalingsoppdraget. Har kontohaver angitt en belastningsdag som ikke er virkedag, skjer belastning på etterfølgende virkedag. FP er ansvarlig for utføring av de oppdrag som medlemmet iverksetter fra det tidspunkt oppdraget er bekreftet mottatt i FP. Dette likevel slik at FP kun vil være ansvarlig for medlemmets tap som skyldes uaktsom eller forsettlig feil fra FP’s side. FP er videre ansvarlig for andres urettmessige disposisjoner, med mindre medlemmets korrekte passord/kode er benyttet. FPs ansvar vil under enhver omstendighet være begrenset til direkte tap, og unntatt følgetap av enhver art. 

 


 

5. Avvisning av betalingsoppdrag

FP kan avvise betalingsoppdraget dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom det er feil eller mangler i registreringen. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. FP vil kontrollere om det er dekning på konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på belastningsdagen, vil FP enten avvise oppdraget straks, eller i de påfølgende (2 til 5) virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). Ved flere betalingsoppdrag som skal belastes samme dag, har FP intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning.

 


 

6. Tilbakekall og endring av betalingsoppdrag

Dersom kontohaver ikke ønsker at FP skal gjennomføre et betalingsoppdrag, kan kontohaver stanse betalingen via forfallsregisteret ved bruk av nettbanken eller ved henvendelse til FP frem til betalingen er under behandling. Dersom oppdraget stanses, er FP ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer o.l. som betalings-mottaker krever på grunn av stansingen.

 


 

7. Elektronisk kontoutskrift og melding om innbetalinger

Som nettbankkunde mottar kontohaver kontoutskrift i nettbanken for alle konti med bevegelse i perioden.