Forsikring

Endring i regler for FP Hjelpefond

I forbindelse med at FP skifter kjernesystem for vårt medlemsregister, så har vi besluttet å gjøre noen endringer for FP Hjelpefond. I dag er det mulig å ha forskjellige dekninger både for deg som medlem og for ektefelle/samboer. Medlemmer i FP Hjelpefond vil fra overgang til nytt system den 28.11.2022 få dekning på kr 80 000,-.

Fra 01.01.2023 vil medlemskap i FP Hjelpefond ha en kontingent på kr 240,- pr år for hvert medlem. Det vil si kr 240,- for en og kr 480,- dersom begge er medlem i FP Hjelpefond. Fra samme dato gjelder ny aldersgrense for deltakelse i hjelpefondet. Nå kan du være medlem ut det året du fyller 65 år (tidligere 60 år). Det er ikke mulig å melde seg inn etter fylte 55 år.

Deltagelse i FP Hjelpefond er frivillig. Dersom du ikke ønsker å bli med på den nye ordningen, så ber vi om at du sender oss en skriftlig utmelding. Dette kan gjerne skje som en melding i FPs nettbank, eller som en epost til drift@fp.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med endringen.

Reglene for FP Hjelpefond

Formål
FP Hjelpefond utbetaler økonomisk støtte ved død og har følgende formål:

a) Å dekke gjeld FP-medlemmet måtte ha til FP.
b) Å yte økonomisk hjelp til gjenlevende ektefelle/samboer og barn, ved hjelpefondsmedlemmets bortgang.

Omfang og begrensninger
FP-medlemmer kan delta i FP Hjelpefond så lenge hjelpefondskontingent er betalt og frem til utgangen av det året de fyller 65 år. FP-medlemmet kan melde inn ektefelle/samboer i hjelpefondet. Ektefelle/samboer kan delta i FP Hjelpefond så lenge hjelpefondskontingent er betalt og frem til utgangen av det året de fyller 65 år.

Det er ikke mulig å tegne medlemskap i FP Hjelpefond etter fylte 55 år.

Hjelpefondskontingenten betales forskuddsvis for ett år av gangen og belastes FP-medlemmets sparekonto i FP første januar. Ved innmelding betales hjelpefondskontingent for resterende måneder av innmeldingsåret. Ved eventuell utmelding av hjelpefondet, tilbakebetales ikke innbetalt hjelpefondskontingent.

Deltakelse i hjelpefondet opphører:

  • Når FP-medlemskapet opphører.
  • Når FP-medlemmet gir skriftlig melding til FP om at deltakelse i hjelpefondet skal avsluttes.
  • Ved utgangen av det året hjelpefondsmedlemmet fyller 65 år.
  • FP-medlemmet ikke har betalt hjelpefondskontingent for seg selv eller ektefelle/samboer.

 

Dekningsalternativ

FP Hjelpefond har ett dekningsalternativ og en kontingentsats pr person:

Medlem, ektefelle/partner/samboer
Dekning  Kontingent
 kr 80 000,-  kr 240,- pr år 

Utbetalingsregler

  • Støtte fra FP Hjelpefond gis uansett dødsårsak.
  • Utbetaling av midler fra hjelpefondet stilles til disposisjon på medlemmets FP-konto når skifteattest/annen nødvendig dokumentasjon er mottatt, etter at det er motregnet mot eventuell gjeld FP-medlemmet har til FP.
  • Ved utbetaling grunnet ektefelle/samboers bortgang, motregnes ikke mot eventuell gjeld FP-medlemmet har til FP.
  • Dersom hjelpefondsmedlemmet ikke har gjenlevende ektefelle/samboer eller barn, utbetales ikke midler fra hjelpefondet.